Regulamin

Zasady użytkowania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

DStrona podobne-filmy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę podobne-filmy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę podobne-filmy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony podobne-filmy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z Youtube api w celu wygenerowania trailerów, zasady użytkowania Youtube znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/t/terms

  • REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą , adres siedziby: Warszawa, adres do doręczeń: Warszawa, NIP: brak, REGON: brak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. brak.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

ZAKRES USŁUG

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
DMCA Zasady
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Czytaj Więcej

Kontakt


Wiadomości

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.


Prawo

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

WIĘCEJ

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem podobne-filmy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością podobne-filmy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony podobne-filmy.pl, bez zgody Usługodawcy.
PRAWA AUTORSKIE
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony podobne-filmy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.